نخستین استارتاپ‌ويكند ویژه زنان کارآفرین در استان گلستان برگزار می‌شود

اولین استارت اپ ویکند بانوان خلاق در استان گلستان از ۲۴ الی ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ بری اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید http://gstpark.ir/fa/post/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%86%D8%AF-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

بیشتر بخوانید »